Xa uthabatha inxaxheba:

Inyathelo lokuqala – Chonga umfanekiso

Chonga umfanekiso onqwenela ukuwusebenzisa. Usenokukhetha ifoto esoloko isetyenziswa kwii-meme okanye enye yeefoto zakho. Amaqonga amaninzi okwenza iimeme sele enayo imifanekiso ekhoyo kuwo. Sebenzisa amaqonga afana ne-MemeGen (Umyalezo walowo uguqula le ntetho: khululeka uvale le ngeminye usenzela lowo wenza imeme kolo lwimi uguqulela kulo) nakulowo wenza imeme. Sikwacwangcisa elinye iphepha elinoluhlu lwee-cites okanye amaziko e-web asoloko esetyenziswa.

Inyathelo lesibini – Yongeza umbhalo

Sebenzisa iqonga lolwenza i-meme simahla okanye enye i-software oyithandayo., uze ke uchonge umbhalo ongaphezulu nongaphantsi komfanekiso. Lo mbhalo usenokuba ngohlekisayo okanye obonisa okuthile – siyakukhuthaza ukuba wenze iimeme eziyakuphawula ngokugcinwa nokuvuselelwa kweelwimi.

Inyathelo lesithathu – yigcine uphinde uyithumele ke le meme

Yigcine uze uyipose kwiqonga losasazo olithandayo (umzekelo, i-Instagram, i-Twitter, ne-Facebook).

Iqonga lesine – fakela ii-Hashtags

  • Fakela i-hashtag #MemeML
  • Fakela i-hashtag yolwimi (Umzekelo, #IsiXhosa, #Yoruba)

Nceda qaphela: ukuphucula iilwimi ngokwahlukana kwazo oko kusenzeka online kuthetha ukuvulelelka komntu ukuba athethe nangaluphi na ulwimi alukhethayo kungade kufuneke ukuba kwenziwe I-digital content eyakufikeleleka nakubantu abantetho yabo izezinye iilwimi.

Inyathelo lesihlanu – Ngenela ukhuphiswano

  • Fumana abanye abathumelelana ii-meme zabo ezine #MemeML hashtag kwi-Instagram, Twitter, okanye kwiFacebook, ube sele uphawula, thumela i-retweet (phinda ubhale nge-tweet) ne- re-post (phinda upose).
  • Khangela i-hashtag yolwimi lwakho. Landela abanye abasele bezenzile ii-meme, balandele ngolwimi lwakho ke wena (umzekelo #IsiXhosa, #Yoruba).
  • Qiniseka okokuba ubhalela omnye umntu nge-tag ethi “ukhuphiswano” umcele okokuba enze eyakhe i-meme. Qhagamshelana nabanye abantu abonwabele iilwimi ngokwahlukana kwazo.

Inyathelo lesithandathu – Yonwaba ngomdlalo!

Naabo abathunywa bethu

Amatsha-ntliziyo olwimi lwe-digital ayakuba ethabatha inxaxheba kukhuphiswano lolwimi lwenkobe lakwa-meme, kwaye siyakumema ukuze nawe wenze njalo.